POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.jjradcowieprawni.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
 2. Właścicielem Serwisu jest JJ Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Jęcka, NIP 5252283595, ul. Francuska 26 lok. 11, 03-906 Warszawa, e-mail: jakub.jecka@jjradcowieprawni.pl (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

  ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 3. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”).
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
 6. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 7. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO
 12. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 13. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail.
 2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej.
 4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań.
 5. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

  PLIKI COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
  3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
  1. Google Analytics (Polityka Prywatności),
  2. Google Ads (Polityka Prywatności).
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Kancelaria JJ Radcowie Prawni © Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 | Polityka prywatności | Strona stworzona przez Marketing Prawników

POMOC PRAWNA ON-LINE

Inforujemy, że nasza Kancelaria udziela fachowych porad prawnych on-line za pośrednictwem telefonu, maila, a także Skype.

Chcemy podkreślić, że otrzymana w ten sposób porada jest równoznacza z poradą otrzymaną na miejscu w siedzibie Kancelarii. Porady prawne on-line świadczymy już z powodzeniem od wielu lat. Udzielenie pomocy prawnej w ten sposób poprzedzone jest zazwyczaj przesłaniem dokumentów i szczegółową rozmową z Klientem. Dzięki temu nasz prawnik może fachowo doradzić w każdej kwestii prawnej.

Przed udzieleniem porady prawnej on-line poznają Państwo jej dokładny koszt.

Zapraszamy do kontaktu:
+48 502-453-221
kancelaria@jjradcowieprawni.pl

Można też zostawić poniżej swój numer telefonu, oddzwonimy: